Yüksek Lisans Programımız

Kuruluş
Türkiye’deki Sınıf Öğretmenliği Eğitimi alanındaki öğretim üyesi ihtiyacını karşılayabilmek için Temel Eğitim Anabilim Dalı yüksek lisans programımız, 2008-2009 Akademik yılından itibaren yüksek lisans eğitimi vermektedir. Lisansüstü programımız, tezli yüksek lisans programı şeklinde yürütülmektedir ve üniversitemizde Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne (http://lisansustu.erdogan.edu.tr/tr) bağlıdır.

 Kazanılan Derece
Ana Bilim Dalımız ya da Lisansüstü Eğitim Enstitüsü içinde ilişkili olan diğer ana bilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere İlköğretim (Sınıf Öğretmenliği) alanında yüksek lisans diploması verilir.
 
Kabul ve Kayıt Koşulları
Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği tezli yüksek lisans programımıza alan içinden sınıf öğretmenliği lisans programı mezunları ile alan dışından da ana bilim dalı kurulunun belirlediği ölçütler çerçevesinde diğer eğitim fakültesi lisans programı mezunları başvurabilir. Programa başvuracakların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), EA puan türünden en az 55 puan almış olmaları gerekir. Bununla birlikte, lisansüstü başarı notu, ALES'in % 50'si ile lisans mezuniyet ortalamasının % 50'si toplanarak hesaplanır. Lisans derecesini, başvurulan yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylar için "Bilimsel Hazırlık Programı" uygulanır.
 
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
1- Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, 2- Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olmak.
 
Program Profili
Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programımız, yüksek lisans eğitiminde çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü yüksek lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında sınıf öğretmenlerimizin de lisanüstü eğitime yönelendirilmeleri amacıyla yukarıda belirtilen kayıt ve kabul koşulları aranmadan özel öğrenci statüsünde programımıza kayıt olmaları sağlanmıştır. Bu suretle sınıf öğretmenlerimiz lisansüstü programımızdan, anabilim dalı başkanımızın onayı ile özel öğrenci olarak en fazla iki ders alabilmektedirler.

Mezunların İstihdam Olanakları
Mezun olan öğrencilerimiz farklı üniversitelerde akademisyen olarak görev yapabilmektedirler.
 
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarına yönlendirilmektedir.
 
Mezuniyet Koşulları
Ana Bilim Dalımızın ya da Lisansüstü Eğitim Enstitüsü içinde ilişkili olan diğer anabilim dallarının yüksek lisans programlarında mevcut olan derslerden en az 24 krediden az olmamak koşuluyla bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersle birlikte en az 8 adet ders, bir seminer dersini alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi, seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere TEMEL EĞİTİM (Sınıf Öğretmenliği) alanında yüksek lisans diploması verilir.

Ölçme-değerlendirme için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tıklayınız. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/128419?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Yüksek Lisans için hazırlanan iş ve akış şeması için aşağıdaki linki tıklayınız. 
http://sbe.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/sbe-erdogan-edu-tr/y%C3%BCksek%20lisans%20i%C5%9F%20ak%C4%B1%C5%9F%20%C5%9Femas%C4%B1-son%20(1)%20en%20son%20hali%20210219.pdf

Lisansüstü Akademik Takvim için Tıklayınız. http://sbe.erdogan.edu.tr/tr/page/akademik-takvim/1665

Temel Eğitim Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri ve uzmanlık alanları aşağıda verilmiştir:
Öğretim Üyesi Uzmanlık Alanı
Prof. Dr. Halis Türker BALAYDIN Hikayeleştirme ve Hikayelerle Fen Öğretimi, Fen Kavram Öğretiminde Resimli Analojiler TGA Stratejisi ve Fen Laboratuvar Uygulamaları
Prof. Dr. Selami YANGIN Temel Eğitim (Sınıf Öğretmenliği), Fen (Biyoloji) Öğretiminde Temel Kavramlar, Özel Eğitim, Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri
Doç. Dr. Ayşegül OĞUZ NAMDAR Temel Eğitim, Resim-iş, Yaratıcı Drama, Sanat Eğitimi
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin TÜRKMEN İlkokul, Fen Bilgisi Öğretimi, Çevre Öğretimi, Toplum Tabanlı eğitim
Dr. Öğr. Üyesi Seher YARAR KAPTAN İlkokul, Hayat Bilgisi Öğretimi, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Değer Eğitimi